Diakonale Diens

'n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die Woord en gebede asook van die diens van regering.

Ons word as diakens geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Ons moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word.

Ons beoog om:

 1. Almal te besoek en hulle aan te spoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys;
 2. Deur almal te besoek sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie;
 3. Die middele wat deur GOD gegee word tot diens van die wat in nood verkeer sorgvuldig te beheer, met wysheid te bestee en met vertroosting uit die Skrif uit te deel. Sodoende dien ons Christus, ons medegelowiges en alle mense; rus die gemeente toe tot diens en laat skitter die liefde van Christus in die wêreld tot verheerliking van GOD.
 4. Toegewyd te wees in ons diens.
 5. Vas te stel wat die nood van die gelowiges is, en hulle te hulp te kom.
 6. Almal aan te spoor tot mededeelsaamheid.
 7. Versigtig te wees in die besteding van die middele wat aan ons sorg toevertrou is.
 8. Goeie voorgangers vir die gemeente te wees.

Ons:

 1. Is in ons hart daarvan oortuig dat ons wettig deur die gemeente van GOD en daarom deur GOD self tot hierdie heilige diens geroep is.
 2. Glo dat die Heilige Skrif die Woord van GOD is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp alle leringe wat daarmee in stryd is.
 3. Belowe om ons Goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe.
 4. Belowe om ons aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as ons miskien in leer of lewe afwyk.
Mag die alvermoënde GOD en Vader ons sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees!