Ouderlinge

'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die Woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het.

Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het.

As ouderlinge, word ons geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar(s) van die Woord, die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, ondersoek ouderlinge die Woord van God deeglik en verdiep hulle in die rykdom van die evangelie.

Ons moet:

1. Toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die Woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word.
2. Daarop let dat die bedienaar(s) van die Woord, die     ouderlinge en diakens getrou en deeglik hulle Goddelike opdragte uitvoer, en ons moet die bedienaar(s) van die Woord met goeie raad bystaan.
3. Sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word,     en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word.
4. Veral oor die leer en wandel van bedienaar(s) van die Woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie.
5. Ons moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk.

Ons:

1. Is in ons hart daarvan oortuig dat ons wettig deur die gemeente van GOD en daarom deur GOD self tot hierdie heilige diens geroep is.
2. Glo dat die Heilige Skrif die Woord van GOD is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp alle leringe wat daarmee in stryd is.
3. Belowe om ons Goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe.
4. Belowe om ons aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as ons miskien in leer of lewe afwyk.

Mag die alvermoënde GOD en Vader ons sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees!